top of page

  Atsushi  Takenouchi 

    Yumiko Yoshioka

Yumino Seki 

 Daisuke Yoshimoto    

Andrés Corchero   

                  Sayoko Onishi 

 Natsu
          Nakajima         

Tadashi Endo  

THE WATERFALL

P
E
N
S
A
M
I
E
N
T
O
S

    SHIBUI
Project 5:90

        

HISTORIA de la PERFORMANCE

 

bottom of page